DANH SÁCH CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

Chi bộ nhà trường bao gồm:

1. Đ/C Nguyễn Thị Thu - BT Chi bộ 

2. Đ/C Bùi Thị Việt Hà

3. Đ/C Nông Thị Phượng

4. Đ/C Phạm Thành Chung - PBT

5. Đ/C Lý Thanh Thủy

6. Đ/C Trần Thị Phương Thùy

7. Đ/C Lý Thị Giang