BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GỒM

1. Đ/C Bùi Thị Việt Hà - CTCĐ

2. Đ/C Phạm Thành Chung

3. Đ/C Trần Thị Phương Thùy