1. Đ/C Nông Thị Phượng -  GV Sinh Hóa- Tổ trưởng

2. Đ/C Liêu Thị Thanh Minh - GV Địa Lý - Tổ phó

3. Đ/C Nguyễn Hồng Minh - GV Toán - TKHĐ

4. Đ/C Nguyễn Tiến Dũng - GV TD - BT Đoàn- TPT đội

5. Đ/c Lâm Thị Xuyên - GV Toán - Tin