1. Đ/c Trần Thị Phương Thùy - Nhân viên Y tế - Tổ trưởng

2. Đ/c Đào Thị Thảo - Nhân viên Văn thư - Tổ phó

3. Đ/c Trần Thị Ngọc - Nhân viên thư viện

4. Đ/c Lý Thanh Thủy - Nhân viên kế toán