1. Đ/c Bùi Thị Việt Hà - GV Tiếng Anh - Tổ trưởng

2. Đ/c Triệu Thị Hồng - GV MT - Tổ phó

3. Đ/c Lý Thị Giang - GV Văn - Sử - Thanh tra ND

4. Đ/c Đinh Thị Phương -GV Văn - Sử CN lớp 6A

5. Đ/c Vũ Thị Kim Yến - GV Văn - GDCD - CN lớp 9A

6. Đ/c Hoàng Đức Hậu - GV Âm nhạc