PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG

 
  

Số:    /KHNH- ĐL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

     Đức Lương,  ngày 11 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020;

Thực hiện Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số1570/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch 587/ PGDĐT-THCS ngày 04 tháng 9 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020 của Phòng GDĐT Đại Từ.

Trường THCS Đức Lương xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019– 2020 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Sỹ số, lớp học sinh

Khối

Lớp

 HS

Dân tộc

Nữ

Nữ DT

HS xã ngoài

6

1

21

19

8

7

 

7

2

53

51

28

25

1

8

1

28

28

14

14

1

9

1

30

28

13

11

1

Tổng

5

132

126

63

57

3

 

 1. Cơ cấu đội ngũ:

Nội dung

Tổng số

DT

Nữ

Nữ DT

Trình độ

ĐH

TC

Tổng

17

9

13

8

11

4

2

BGH

2

 

1

 

2

 

 

GV

11

7

9

6

8

3

 

KT

1

 

1

 

 

1

 

YTHĐ

1

 

1

 

 

 

1

VT

1

1

1

1

 

 

1

TV

1

1

1

1

1

 

 

 1. Điều kiện về CSVC

- Về phòng học: có 5 phòng học kiên cố

- Phòng họp GV: có 1 phòng

- Phòng BGH: có 2 phòng

- Phòng học bộ môn: 4 phòng

- Có 02 phòng thư viện; 01 phòng Y tế; 01 phòng đoàn đội; 2 phòng sinh hoạt tổ CM; 01 phòng công đoàn; 01 phòng bảo vệ.

- Về các thiết bị dạy học: có 20 máy tính bàn; 4 sách tay( hỏng 1); 2 máy chiếu projector; tăng âm loa đài; đàu đĩa, đài băng.

4. Thuận lợi, khó khăn

4.1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động giáo dục của nhà trường của Phòng GD&ĐT. Đảng ủy, HĐND, UBND xã và nhân dân đã quan tâm chăm lo hơn đến công tác giáo dục

- Đội ngũ GV đạt chuẩn 100% trong đó trên chuẩn: 8/11 GV đạt 72,7%.

     - Tập thể sư phạm nhà trường có truyền thống đoàn kết, tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc được giao.

     - Các đ/c giáo viên luôn tự học tự rèn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt học hỏi đối với phương pháp dạy học mới, đối với việc sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, có một số đồng chí tích lũy nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Nhiều đ/c đạt danh Đạt danh  hiệu GV giỏi các cấp qua các kỳ thi GV dạy giỏi cấp huyện do ngành tổ chức trong nhiều năm học vừa qua.

     - Nhìn chung học sinh có ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức. Thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường.

          - Phòng học: Đủ phòng để thực hiện học 2 buổi trên ngày.

     - Các phòng chức năng: Có phòng hội đồng, phòng thiết bị, thư viện, phòng đoàn đội, phòng y tế và phòng làm việc của BGH.

     - Bàn ghế: Đủ 100%, đạt chất lượng và tiêu chuẩn phục vụ cho việc học tập của học sinh.

     - Thiết bị dạy học: Được trang bị tương đối đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học theo chương trình đổi mới SGK và phương pháp dạy học.

4. 2. Khó khăn:

- Đội ngũ GV hợp đồng nhiều. Khả năng tiếp cận việc đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế đối với các giáo viên hợp đồng. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học đối một số Gv còn hạn chế.

- Một số các thiết bị phục vụ cho giảng dạy còn thiếu.

- Đa số là con em nông thôn, số đông là con em dân tộc thiểu số nên còn nhút nhát, e dè trong giao tiếp.

- Chưa có sự quan tâm thường xuyên của các bậc phụ huynh trong việc học tập ở nhà đối với con em mình.

B. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học theo hướng hợp lí và hiệu quả; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 27/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là Kế hoạch số 90);

Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục

 

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Quy mô nhà trường là trường công lập với 5 lớp 132 emhọc sinh. Căn cứ thực tế, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với đặc thù của giáo dục phổ thông; bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Nhà trường không thực hiện xây dựng lớp chọn mà thực hiện các lớp học đại trà.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhà vệ sinh. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b. Tổ chức kiểm tra về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1256/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8  năm 2017 về việc tăng cường quản lí, sử dụng phòng học bộ môn và bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị dạy từ học năm học 2017 – 2018. Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho giáo viên làm công tác kiêm nhiệm; cử giáo viên kiêm nhiệm tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thực hiện đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách quản lí thiết bị dạy học và phòng học bộ môn đầy đủ, khoa học, có hiệu quả. Nâng cao chất lượng sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần thiết bị dạy học và phòng học bộ môn đều được đáp ứng. Triển khai quy trình sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn dễ dàng, thuận lợi. Định kì hàng tháng, học kì, Ban giám hiệu rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn của cán bộ, giáo viên; coi việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học; tham gia cuộc thi “Thiết kế và sử dụng sáng tạo đồ dùng thiết bị dạy học cấp huyện.

Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trong nhà trường trong việc thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã Đức Lương và Phòng GDĐT Đại Từ tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2019 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài mức độ 3, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

          a. Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

b. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014; gắn kết với việc thực hiện CT GDPT 2018, Kế hoạch số 90.

Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của giáo viên phải được tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn định kỳ kiểm tra kế hoạch dạy học/ giáo án của giáo viên;

Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.  

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về Kế hoạch giáo dục của đơn vị và phải có sự phê duyệt của Phòng GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

2. Tiếp tục vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017.

3. Nhà trường triển khai tổ chức dạy học 02 buổi/ngày. Ngoài nội dung dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường, nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực học sinh.

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường Cụ thể:

a. Đối với tiếng Anh:

- Đối với giáo viên:

+ Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các nhà trường để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh 10 năm từ Tiểu học lên THCS và THPT.

+ Ngoài các lớp tập huấn bồi dưỡng của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT tổ chức, nhà trường chủ động tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh tự bồi dưỡng và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh để đến năm 2020 có 100% số giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo qui định của Bộ GDĐT. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì phải tự học, tự bồi dưỡng để đạt chuẩn trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

- Đối với học sinh: Huy động các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh 10 năm ở lớp 5 vào học tiếp chương trình tiếng Anh 10 năm ở lớp 6.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-016 của Bộ GDĐT. Chủ động lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

- Khuyến khích thực hiện mời giảng viên người nước ngoài dạy kỹ năng Nghe - Nói cho học sinh theo phương thức xã hội hóa giáo dục trên tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh.

- Đối với các lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

- Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

b. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục trung học; chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực của các nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Tiếp tục triển khai “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”[1], trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục.

6. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lí cho học sinh theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

8. Nhà trường tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới; tổ chức các hoạt động tập thể, dạy và học giúp học sinh đầu cấp làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lí tài chính cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ theo sở thích: Câu lạc bộ hoa điểm tốt, câu lạc bộ Tiếng Anh... Chỉ đạo việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của các em học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của đơn vị, nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; Tổ chức hội khỏe Phù đổng cấp trường. tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện  nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định của Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lí trực tiếp vào cuối năm học.

10. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

a. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2019-2020 các cấp.

b. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

c. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

a. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

b. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

c. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

d. Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

đ. Tăng cường đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của Phòng GDĐT và các nhà trường. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Để thay đổi theo hướng tích cực, tiếp tục đổi mới phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả cao ở các trường, cần tập trung cụ thể như sau:

- Ban giám hiệu các nhà trường phải gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Hiệu trưởng phải nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên. Tổ chức kiểm tra, đánh giá ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện. Duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các trường trung học trong tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi một cách nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của học sinh. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng đánh giá cho điểm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của học sinh.

- Giáo viên phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực; đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho học sinh. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của giáo viên; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bạn bè; trung thực trong học tập…

- Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những phương pháp dạy học, cách thức tổ chức lớp học sao cho hiệu quả.

- Thực hiện việc kiểm tra chuyên môn theo Kế hoạch số 1569/KH-SGDĐT ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT về việc nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2019-2020.

- Tiếp tục tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 bằng hình thức thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Môn Toán sẽ có các dạng bài toán thực tế tích hợp với các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Môn tiếng Anh vẫn giữ định dạng đề tham khảo như kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT của năm học 2019-2020.

 

         III. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

          1. Nhà trường tham mưu, đề xuât với Phòng GDĐT ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch ngân sách hng năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trình Phòng GDĐT để xem xét, bố trí ngân sách, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

          2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018.

          3. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch sp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện CT GDPT 2018, Kế hoạch số 90 phù hợp với kế hoạch của Bộ GDĐT.

          5. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của đơn vị thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (phù hợp với lộ trình áp dụng CT GDPT 2018, Kế hoạch số 90). Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

          6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn theo cấp quản lí. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương hằng năm, báo cáo về Phòng GDĐT.

          IV. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

          1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

          a. Tổ chức, triển khai tốt việc tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương.

          b. Tham gia tích cực, hiệu quả các lớp bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên do Sở GDĐT tổ chức. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí.

          c. Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các cơ sở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

          d. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học dựa trên nghiên cứu bài học.

          2. Tăng cường hiệu quả quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

          a. Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để bảo đảm về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục; thành lập tổ tư vấn, bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí; Cử cán bộ, GV tham gia tập huấn, cấp chứng chỉ cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

          b. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

          V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

          1.Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

          2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

          VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học

          1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục.

          Nhà trường phân công  chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong nhà trường đơn vị.

          2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại nhà trường.

          3. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo hướng dẫn tại các Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và Công văn số 72/SGDĐT-GDTrH ngày 21/01/2014 của Sở GDĐT và các yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số 252/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2019 của Sở GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Thực hiện kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường đúng nguyên tắc.

          VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí

          1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

          2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; sử dụng hiệu quả sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.

          3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc việc nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên, nhân viên của đơn vị; tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến.

          VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, chủ động cung cấp thông tin kịp thời tạo niềm tin đối với xã hội.

          Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của đơn vị, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

          IX. Công tác thi đua, khen thưởng

          Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật học sinh theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các địa phương, đơn vị có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Phòng GDĐT

X. Chỉ số xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020

1. Hiệu quả giáo dục đạt 95% trở lên.

2. Học sinh giỏi Huyện đạt 7%( 2 học sinh) trở lên số HS khối 9

3. Học sinh giỏi Tỉnh: 0 học sinh

4. BGH kiểm tra toàn diện đánh giá tối thiểu được 4/11 giáo viên, kiểm tra chuyên môn 100% GV. Tăng cường kiểm tra đột xuất.

5. Các chỉ số khác:

TT

Các chỉ tiêu

Kết quả năm

2018 - 2019

Đăng ký năm

2019 - 2020

Ghi chú

1

Duy trì sỹ số ( Cả sau hè)

100%

100%

 

2

Tuyển sinh vào lớp 6

100%

100%

 

3

Hồ sơ sổ sách:

- Của trưòng

- Của tổ

- Của cá nhân

 

- Tốt- Sạch - Đẹp.

- Tốt- Sạch – Đẹp

- Tốt  95%

- Khá  5%

 

- Tốt- Sạch - Đẹp.

- Tốt- Sạch – Đẹp

- Tốt 95%

- Khá  5%

 

4

Thao giảng

 4 tiết/GV/Năm

 4 tiết/GV/Năm

 

5

Dự giờ

- Hiệu trưởng

- Hiệu phó.

- Tổ trưởng

- Giáo viên

 

25 tiết/ năm

50 tiết/ năm

25 tiết/ năm

20 tiết/năm

 

25 tiết/ năm

50 tiết/ năm

25 tiết/năm

20 tiết/năm

 

6

Kiểm tra toàn diện

 50% GV/ năm

4GV= 36,3%

 

7

Sử dụng TBDH

*Thiết bị có sẵn

*Tự làm

- Phục vụ giảng dạy:

- TBDH dự thi:

 

100%   TX

 

1 cái/GV/đợt TĐ

1 cái /tổ

 

100%   TX

 

1 cái/GV/đợt TĐ

1 cái /tổ (đạt giải)

 

8

Chất lượng bộ môn;

a)Kiểm tra học kỳ:

+ Văn, Toán:

+ Các môn khác:

b)TBm:

+ Văn, Toán:

+ Các môn khác:

 

 

80% trên TB

90% trên TB

 

85% trên TB;

90% trên TB

 

 

80% trên TB

90% trên TB

 

85% trên TB

90% trên TB

 

9

Tỷ lệ lên lớp:

- Lên lớp thẳng:

-  Lên lớp sau thi lại:

 

97,7%

100%

 

96,9%

100%

 

10

Xếp loại 2 mặt giáo dục:

- Học lực:

               + Giỏi, Khá:

               + TB:

               + Yếu, Kém:

- Hạnh kiểm:

               + Tốt, Khá:

               + TB:

 

 

 

49,62%

48,12%

2,26%

 

  98,5 %

1,5%

 

 

 

45%   

58,8% 

3,7 % 

 

96,3%

 3,7%

 

11

Tham dự các cuộc thi, các hội thi

Tham gia đầy đủ có chất lượng.

Tham gia đầy đủ có chất lượng.

 

12

- PCGD THCS.

- PCGD bậc TrH

Duy trì vững chắc, chất lượng cao

Điều tra, tổng hợp.

 

13

Phong trào Xanh – Sạch - Đẹp.

Xanh- Sạch-Đẹp

Xanh- Sạch-Đẹp

 

14

Thư viện chuẩn

Duy trì đạt chuẩn.

Phấn đấu đạt TV tiên tiến

 

15

Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Phấn đấu đón chuẩn giai đoạn 2015-2020

Thực hiện làm chuẩn 2019

 

16

HS giỏi kể cả TDTT

  • Cấp trường
  • Cấp huyện:
  • Cấp tỉnh:

 

15 HS

11 HS

1 HS

 

 15 HS

2 HS

 0 HS

 

17

Giáo viên dạy giỏi

-   Cấp trường:

  • Cấp huyện:
  • Cấp tỉnh:

 

9đ/c

4đ/c

0 đ/c

 

 11 đ/c

 2 đ/c

0 đ/c

 

18

HS được công nhận TN THCS

100%

100%

 

19

Hiệu quả đào tạo

93%

95%

 

20

Đề tài khoa học

7 ĐTKH

6 ĐTKH

 

 

Viết, chấm tại trường

7

6

 

 

Kết quả đạt

7

100%

 

21

Chuyên đề:

- Dự CĐ các cấp:

- Trường tự mở:

 

100%

8 chuyên đề

 

100%

8 chuyên đề

 

22

  Ứng dụng CNTT:

- Nối và sử dụng mạng

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

23

- Phòng máy vi tính nối và sử dụng thường xuyên

 

100%

 

100%

 

C  Cá nhân CBGV có hộp

th thư sử dụng thường xuxuyên.

 

100%

 

100%

 

      

 

6. Danh hiệu thi đua:

- Chi bộ TSVMTB;

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc;

- Các tổ chức đoàn thể vững mạnh cấp huyện trở lên.

- 14 lao động tiên tiến ( 2 CSTĐ)

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tháng

8/2019

- Tham gia  tập huấn phần mềm quản lí nhà trường SMAS

BGH và GV

- Lao động, vệ sinh, xắp sếp các phòng học bộ môn

BGH, GV, NV và HS

- Cấp phát hồ sơ chuyên môn

Đ/C Thảo

- Điều tra, tổng hợp công tác PCGDTHCS

GV

- Tổ chức kiểm tra lại cho H/S xếp loại học lực yếu, đánh giá hạnh kiểm của HS phải rèn luyện thêm trong hè.

BGH

Hội đồng

- Tham gia lớp bồi dưỡng hè 2019

BGH, CĐ, Đội các TT

- Tham gia tập huấn công tác TVHĐ. Chủ nhiệm, Văn thư  tại Thái Nguyên

Đ/C Yến, Thảo, Hồng

- Kiểm tra CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

BGH; GVCN; TT

- Tham gia tập huấn công tác bảo vệ tại PGD

Đ/C Bảo vệ

- Làm hồ sơ kiểm định và hồ sơ thư viện tiên tiến

BGH,GV,NV

- Ngày 20/8/2019 học tuần 1

BGH;GV,HS

 

Tháng 9/2019

 - Khai giảng năm học 2019-2020 .

BGH, GV,NV. HS

- Dự Hội nghị triển khai Nhiệm vụ năm học 2019-2020

Đ/C Thu

- Phát động Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học.

Đ/C Chung; Tổ trưởng

- Tham gia tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục các môn

BGH, GVBM

- Tham gia tập huấn dạy học giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí do Sở GDĐT tổ chức

Đ/C Chung, Yến, Minh

-.Tập huấn công tác đội

Đ/C TPT

- Kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử

Đ/C Chung

- Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học môn học tự chọn ; kế hoạch giáo dục nhà trường,KH dạy thêm học thêm

Đ/C Thu

- Hoàn thành hồ sơ tự đánh giá

BGH;Tổ thư ký

- Hoàn thành các báo cáo biểu mẫu  PCGD THCS, XMC. Hoàn thành phần mềm PCGD-XMC

Đ/C Chung; Tổ PC

- Tổ chức thi GVDG cấp trường

BGH và GV

- Thành lập đoàn GV tham gia thi GVDG các môn KHXH và năng khiếu cấp huyện

BGH

- Triển khai chuyên đê trường. Dự chuyên đề tại cụm chuyên môn

BGH, CĐ

- Thao giảng dự giờ; Kiểm tra đột xuất GV

BGH;TCM

 

Tháng 10/2019

- Tham gia thi GVDG huyện các môn KHXH và năng khiếu

GV thi

- Dự giờ thăm lớp. Kiểm tra đột xuất GV

BGH, tổ CM

  • -Kiểm tra công nhận PC-XMC

BGH, Tổ PC

- Triển khai tổ chức HKPĐ cấp trường.

Đ/C Dũng

- Phối hợp với ngành Y tế, công an huyện tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh (nữ), ATGT

BGH, GV,NV, HS

- Luyện tập và tham gia giải bóng đá cấp Huyện.

Đ/c Dũng

- Kiểm tra tư vấn Đánh giá ngoài và kiểm tra thư viện tiên tiến của PGD

BGH và các nhóm

 - Tổ chức chuyên đề cấp trường; Dự chuyên đề tại cụm chuyên môn

BGH, GV

Tháng 11/ 2019

- Tham dự thi GVDG các môn KHXH và Năng khiếu cấp tỉnh( nếu có)

BGH, GV dự thi

 - Tham dự tập huấn giáo viên các môn do Sở GDĐT tổ chức

GV các môn

- Thao giảng, dự giờ. Kiểm tra chuyên môn GV

BGH, TCM. GV

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học. Nộp dự án dự thi  khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh( nếu được)

 BGH, TCM

 

- Sở GDĐT kiểm tra Đánh giá ngoài và kiểm tra thư viện tiên tiến

BGH, các nhóm, TV

-  Tổ chức chuyên đê trường. Dự chuyên đề cụm chuyên môn

BGH, GV bộ môn

- Tổ chức mít tinh ngày 20/11

BGH, GV,HS

- Tham gia giải thể thao CNVC ngành GDĐT

GV

- Sở GDĐT kiểm tra công nhận PC-XMC.

PHT, Tổ PC

Tháng 12/ 2019

- Dự giờ, thao giảng. Kiểm tra chuyên môn

BGH, GV, TCM

- PGD kiểm tra chuyên đề về công tác dạy thêm, học thêm

BGH. GV

-  Tham dự HKPĐ cấp huyện các môn: Đá cầu, Đẩy gậy, Kéo co

Đ/c Dũng

 - Tổ chức chuyên đề trường. Dự chuyên đề tại cụm chuyên môn

BGH, GV

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cấp tỉnh( nếu có)

BGH, GV, HS

 - Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra học kỳ 1

PHT. TCM

  • - Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo lịch của PGD

BGH, TCM

- Tổng hợp kết quả học kỳ I

BGH. TK

 

Tháng

 1/2020

 -  Hội nghị sơ kết kì I.. Triển khai kế hoạch học kì II.

BGH

- Phối hợp BGĐ trung tâm học tập cộng dồng xã xây dựng kế hoạch hoạt động TTHTCĐ năm 2020.

Đ/C THu

- Dự giờ,thao giảng đợt thi đua 3. Kiểm tra chuyên môn

BGH,TCM

- Tổ chức HKPĐ cấp huyện các môn: Điền kinh - Aerobic

Đ/C Dũng, HS

- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường

Đ/C Dũng

 - Tổ chức chuyên đề cấp trường. Dự chuyên đề tại   cụm chuyên môn

BGH, TCM

 

 

 

 

 

 

Tháng

2/2020

- Tham gia HKPĐ cấp Tỉnh giai đoạn I các môn: Bóng đá - Điền kinh - Đẩy gậy( nếu có)

Đ/C Dũng và HS

 - Triển khai chuyên đề cấp trường. Dự chuyên đề tại cụm chuyên môn

BGH, TCM

- Thi Học sinh giỏi các môn lớp 9 cấp huyện, bồi dưỡng đội tuyển thi tỉnh.

TCM; Học sinh

- Tham gia cuộc thi “Thiết kế và sử dụng sáng tạo đồ dùng thiết bị dạy học cấp huyện”

Tổ CM

- Dự giờ,thao giảng đợt thi đua 3. Kiểm tra chuyên môn

BGH, GV

 

 

Tháng 3/ 2020

- Tham gia Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi” cấp huyện

Đ/C TPT

- Tổ chức đón bằng công nhận chuẩn QG

Toàn trường

 - Triển khai các chuyên đề trường, Dự chuyên đề tại cụm chuyên môn

BGH,GV

- Dự giờ,thao giảng đợt thi đua 3. Kiểm tra chuyên môn

BGH, GV, TCM

- Tổ chức thi khảo sát theo Đề TS lớp 10 THPT đối với học sinh lớp 9 ( 3 môn: Văn, Toán, T.Anh)

BGH, GV

- Tham gia HKPĐ cấp Tỉnh giai đoạn II các môn: Đá cầu, Kéo co, Bóng rổ, Aerobic

Đ/C Dũng

Tháng 4/2020

- Dự giờ,thao giảng đợt thi đua 4. Kiểm tra chuyên môn

Thanh tra + Tổ THCS

 - Thi chọn học sinh giỏi lớp 9,cấp tỉnh(nếu có)

Tổ CM

- Tham gia giải Cờ vua, Tổng kết HKPĐ cấp Huyện.

Đ/c Dũng

- Tổ chức giáo dục KNS môn bơi

Đ/C Dũng

- PGD Kiểm tra chuyên đề về công tác dạy thêm, học thêm

BGH, GV

 - Triển khai chuyên đề cấp trường. Dự chuyên đề tại   cụm chuyên môn

BGH, TCM

 

Tháng 5/2020

- Hoàn thành chương trình giảng dạy THCS 31/5/2020

BGH, TCM

- Tổ chức tuần lễ tặng sách tại nhà trường

PGD

 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra TCRLTT tại đơn vị

BGH

 

- Tổ chức kiểm tra TCRLTT tại đơn vị

PGD

 

- Triển khai công tác dạy bơi cho HS

Đ/C Dũng

 

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch của PGD .

 BGH, TCM

 

- Tổng hợp kết quả năm học

BGH, GV bộ môn, GVCN

 

- Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020

BGH

 

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020

 BGH, hội đồng xét

Tháng 6/2020

- Bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho GV tiếng Anh các cấp hè năm 2020

GV

- Tuyển sinh DTNT

BGH, Tổ TS

 - Tham gia coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

GV

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.

BGH, TCM

- Tập huấn CBQL, GV (SGD tổ chức)

- Theo QĐ của Sở GD

E. CÁC KỲ THI TRONG NĂM

I. Đối với giáo viên:

1. Thi GVDG cấp huyện các môn: KHXH và Năng khiếu (tháng 10/2019); Cấp tỉnh tháng 11/2019.

2. Thi “Thiết kế và sử dụng sáng tạo đồ dùng thiết bị dạy học cấp huyện” (tháng 2/2020);

3. Thi GV làm TPT Đội tháng 3/2020.

 II. Đối với học sinh:

1. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện (tháng 11/2019), cấp tỉnh (tháng 12/2019); cấp quốc gia (tháng 3/2020).

2. Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 (cấp huyện tháng 2/2020, cấp tỉnh tháng 4/2020).

* Lưu ý: Các cuộc thi khác khi Sở GDĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức sẽ triển khai tới các tổ chuyên môn khi có văn bản.

 

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Đối với BGH

- Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả kế hoạch đề ra.

- Tổ chức tốt các hội nghị, chuyên đề tập huấn để phổ biến kế hoạch và các nội dung cần thực hiện cho toàn thể CB, GV, NV và học sinh.

- Điều chỉnh, phân phối hợp lý về thời gian, nội dung, cách thức, và nhân sự cho mỗi công việc cụ thể.

II. Đối với các tổ chuyên môn và giáo viên

- Các tổ chuyên môn căn cứ vào Kế hoạch này để lập kế hoạch cho tổ.

- Lên kế hoạch chi tiết cho từng tuần, tháng, kì, năm để tham mưu có hiệu quả đến BGH.

Các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên căn cứ vào kế hoạch này và tình hình cụ thể của tổ  xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho BGH để được hướng dẫn, giải quyết.

Ngoài những yêu cầu của Phòng GD&ĐT, đối với công tác quản lí giáo dục BGH sẽ tập trung đánh giá các mặt hoạt động sau đây của các tổ chuyên môn trong nhà trường:

 1. Kết quả việc thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học, đặc biệt là kết quả thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới pháp dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn, kiểm tra, thi cử.

2. Kết quả thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ".

3 . Kết quả xây dựng, sử dụng Nguồn học liệu mở phục vụ dạy học, Trường học kết nối, Website của trường.

4. Biện pháp và kết quả tự bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

5. Thực hiện tiến độ và đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục THCS; giảm số lượng học sinh lưu ban, phấn đấu không có học sinh bỏ học, tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao điểm bình quân tuyển sinh lớp 10.

6. Tham gia đầy đủ các Hội thi, cuộc thi do trường, ngành phát động.

7. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

Các tổ chuyên môn, các bộ phận căn cứ vào kế hoạch này và tình hình cụ thể của tổ, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019 - 2020 của trường THCS Đức Lương  đề nghị các tổ chuyên môn,cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thật cụ thể, sát thực để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 -2020./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT( duyệt);

- Tổ CM (T/hiện)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị Thu