Trường THCS Đức Lương quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đức Lương!
Wednesday, 03/03/2021 - 14:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đức Lương!

“GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG VỮNG MẠNH”

       “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

   (Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992)

       Cô Bùi Thị Việt Hà – Chủ tịch công đoàn trường THCS Đức Lương – Người xây dựng “Giải pháp xây dựng công đoàn cơ sở trường THCS Đức Lương vững mạnh” cho biết:  Trước thực tại ở một số công đoàn cơ sở còn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc, bất bình như hiện tượng đình công, đập phá ở một số doanh nghiệp; Đơn thư khiếu nại, kiện tụng; nội bộ mất đoàn kết, bè phái ở một số đơn vị; Tồn đọng chế độ hoặc làm không đúng, thiếu về quyền lợi, chế độ, chính sách của công đoàn viên; Vi phạm quy chế chuyên môn; Vi phạm pháp luật, luật an toàn giao thông, tài chính, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, pháp lệnh dân số, sinh con thứ 3; Vi phạm đạo đức nhà giáo: đánh, mắng học sinh, có hành vi xấu xa với học trò, không quan tâm, sâu sát tới học sinh, xử lý vi phạm còn mang tính hình thức, qua loa không đúng người, đúng tội, không đủ sức răn đe, làm gương, còn nặng nề bệnh thành tích, sợ ảnh hưởng đến danh dự nhà trường… làm mất hình ảnh của thầy cô, mất niềm tin trong nhân dân, bị xã hôi phê phán, lên án. Là một cán bộ công đoàn, công tác tại trường THCS Đức Lương 13 năm, tôi nhận thức được rằng: Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam. Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng.

       Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động.

       Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…)

       Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng qua các thời kỳ.  Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của Công đoàn Việt Nam tác động trên các lĩnh vực:

       Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa.

       Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

       Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

       Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

       Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

       Luật Công đoàn tại khoản 2 Điều 2 đã khẳng định: “ Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước; trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật ”

       Công đoàn Việt Nam với các chức năng: Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục tiêu phương hướng hoạt động Công đoàn trong những năm tiếp theo là: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, dùng cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên công nhân viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

       Theo mục tiêu phương hướng đó, những hoạt động của Công đoàn cơ sở phải được quan tâm với đích cuối cùng là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên và công nhân viên chức, lao động mà còn góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là thực hiện đầy đủ các nội dung, phương pháp, biện pháp của Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên ở cơ sở. Đó là một công việc khó khăn đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp.

       Trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho tiếng nói của người lao động, đem lại quyền lợi cho người lao động.

       Công đoàn là một hoạt động đại diện cho công nhân lao động nói lên thái độ chính trị của Công đoàn, của người lao động đối với cơ quan quản lý. Công đoàn là thể hiện quyền làm chủ của cơ quan đơn vị, của công nhân lao động trong việc đóng góp sức mình cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và của Ngành. Góp phần lành mạnh hoá cơ quan, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham nhũng và các hoạt động sai nguyên tắc, lãng phí, trái với quyền lợi của người lao động. Đấu tranh bảo vệ lẽ phải, thực hiện công bằng xã hội, cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ công nhân viên chức.

Xây dựng Công đoàn cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan, nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho đơn vị . Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là vấn đề then chốt mà các công đoàn cơ sở đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Bởi lẽ công đoàn cơ sở là nơi trực tiếp vận động Công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,của ngành và các nghị quyết của Công đoàn. CĐCS có mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh. Công đoàn Giáo dục Việt Nam là một thành viên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công đoàn Giáo dục Việt Nam là một Công đoàn Ngành nghề, đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục, đồng thời giáo dục cán bộ, công nhân viên chức xây dựng và bảo về Tổ quốc.

       Với những chức năng, nhiệm vụ đó, công đoàn cơ sở trường THCS Đức Lương quyết tâm xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết, nhất trí, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương tiến lên từng bước, đặc biệt coi trọng chất lượng giáo dục của giáo viên và học tập của học sinh. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trước yêu cầu đổi mới về công tác Giáo dục- Đào tạo; Bộ Giáo dục- Đào tạo đã có nhiều chủ trương lớn nhằm đổi mới về công tác Giáo dục- Đào tạo, tiến tới xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, đạt ngang tầm với các nền giáo dục hiện đại trên thế giới. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn nhà trường là một đòi hỏi tất yếu trong việc biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trở thành hiện thực.

       Với những ý nghĩa đó, là một cán bộ công đoàn cấp cơ sở, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn nhà trường không những là trách nhiệm của người làm công tác cán bộ công đoàn mà còn là vinh dự, trách nhiệm của mỗi đoàn viên chúng ta; Đặc biệt là việc nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong công đoàn nhà trường trong việc cải tiến và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với công tác quản lý và giảng dạy của mình. Công đoàn cơ sở trường THCS Đức Lương gồm 14 thành viên; Các thầy cô luôn xác định rõ: là người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh, do vậy mỗi cử chỉ, lời nói, hành động và việc làm của các thầy cô đều có tác động không nhỏ không những đối với học sinh và còn có tác động đối với quần chúng nhân dân, mà nghề nhà giáo là nghề trồng người, đó là nghề vì lợi ích trăm năm, một nghề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản và lâu dài nên các thầy cô luôn thận trọng, tận tâm với công việc dù bất cứ hoàn cảnh nào.

* LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

       Đề tài được định hướng từ mục tiêu, phương hướng của Đại hội X CĐVN, của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và LĐLĐ huyện Đại Từ. Từ nghị quyết của Đại hội VIII Công đoàn Thái Nguyên “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn…tập trung phát triển Đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước…Tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển xã hội địa phương”. Công tác trong lĩnh vực công đoàn, tôi thực sự thấy tâm huyết với công việc, tôi thấy được vai trò, trách nhiệm và vinh dự của người làm công đoàn, được gần gũi, được chia sẻ những tâm tư nguyện vọng với mọi người tôi thực sự thấy hạnh phúc, yêu công việc hơn.

       Việc Xây dựng CĐCS vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể Giáo viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức Công đoàn.

       Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng tiến bộ và hoạt động có hiệu quả hơn. Trong những năm qua, CĐCS trường THCS Đức Lương đã có nhiều cố gắng, đạt được một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, BCH Công đoàn trường THCS Đức Lương vẫn cho rằng: Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tất cả các công đoàn viên trong nhà trường đã và đang thực hiện tốt các cuộc vân động, các phong trào thi đua cũng như công tác chuyên môn, quyết tâm đưa CĐCS trường THCS Đức Lương đạt danh hiệu “ CĐCS vững mạnh xuất sắc ” trong năm học 2018- 2019 và giữ vững danh hiệu này cho những năm tiếp theo.

        Giấy khen của BCH LĐLĐ huyện Đại Từ tặng cho Công đoàn 

                                       nhà trường năm 2018

 

* MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

       Đề tài chủ yếu hướng vào những công việc cụ thể trong nhiệm vụ của người làm công tác Công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao năng lực của người cán bộ Công đoàn. Bám sát vào thực tiển hoạt động của đơn vị mà đề ra những nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp.

Bản thân làm chủ tịch công đoàn, nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể trao đổi tư vấn cùng bạn bè đồng nghiệp để tìm ra hướng tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động ở CĐCS trường THCS Đức Lương.

       Thông qua đề tài này, nhằm giúp tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để xây dựng CĐCS trường THCS Đức Lương thực sự là một CĐCS vững mạnh trong năm học 2018 – 2019 , đề ra một số giải pháp nhằm duy trì CĐCS trường THCS Đức Lương liên tục vững mạnh trong những năm sau.

                              Hội nghị viên chức - người lao động năm 2018 - 2019 của trường THCS Đức Lương

* ĐIỂM MỚI TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU.

1. Nêu kinh nghiệm hoạt động của CĐCS THCS Đức Lương từ thực tiễn hoạt động của đơn vị.

2. Những giải pháp để xây dựng CĐCS vững mạnh. Những giải pháp này hoàn toàn có khả năng thực thi và thực hiện được ở tất cả các CĐCS.

3. Dựa vào thực tế hoạt động của đơn vị, hướng dẫn của LĐLĐ huyện Đại Từ mà định hướng những hoạt động cơ bản góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động ở CĐCS trường THCS Đức Lương.

       Từ kết quả đạt được của CĐCS trường THCS Đức Lương trong những năm qua, chúng tôi đã áp dụng những biện pháp nêu trên và thấy mang lại kết quả khá khả quan. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp để trao đổi và vận dụng vào hoạt động của CĐCS ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất.

       Tôi nghĩ nếu các CĐCS thực hiện tốt các biện pháp nêu trên sẽ góp phần đưa hoạt động của đơn vị mình ngày một đi lên, đó cũng là tiền đề - là một cách để góp phần cho việc xây dựng một hệ thống Công đoàn vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở.

       Trên cơ sở tính hiệu quả khi vận dụng tại đơn vị trong thời gian qua, đề tài này có thể được trao đổi, đúc kết trong đội ngũ cán bộ quản lý đương nhiệm và dự nguồn của nhà trường, từng bước trao đổi với cán bộ quản lý trường bạn. Trao đổi rút kinh nghiệm trong Hội đồng sư phạm nhà trường để mỗi Cán bộ, Giáo viên ý thức cao hơn nữa về vai trò, vị trí từng thành viên trong nhà trường, từ đó củng cố vững chắc nhận thức là mỗi thành viên trong nhà trường là mỗi viên gạch góp phần cho sự đi lên của toàn trường.

Có thể cải tiến, phát huy kinh nghiệm của đề tài trong công tác quản lý khác như: tăng cường quản lý khai thác hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị, phối hợp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,…

       Từ kinh nghiệm thực tiễn của CĐCS Trường THCS Đức Lương về GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CĐCS TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG VỮNG MẠNH. BCH CĐCS Trường THCS Đức Lương sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

                                                                                        --- BQT Website ---

Tác giả: Admin
Nguồn: thcsducluong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 03 : 10
Năm 2021 : 612